Novinky ze života komunity

Filozofická fakulta UK otevírá v příštím akademickém roce nový magisterský obor židovských studií

Do 29. února 2016 mohou zájemci o nový magisterský obor židovských studií na Filozofické fakultě UK podávat přihlášky na akademický rok 2016/2017.  Studijní obor je koncipován jako dvouoborový navazující magisterský program. Soustřeďuje se na raně moderní a moderní dobu a věnuje se jak židovské kultuře jako takové, tak tematizací židovství v českých zemích s důrazem na střední Evropu.


 

Obor je organizován do tří základních bloků: Židovská kultura a židovské myšlení, Židé: literatura a umění, Reflexe judaismu a židovské přítomnosti. Kurzy jsou koncipovány jakožto povinně volitelné, takže student musí vždy získat minimálně předepsaný počet kreditů v každém bloku, avšak v jeho rámci si z nabídky může vybírat. Snažíme se tak zajistit na jedné straně dostatečnou šíři erudice, kterou student získá, na straně druhé umožnit studentovi individuální profilaci.

Cílem studia je získání komplexní znalosti novodobé židovské kultury a jejích středověkých a novověkých pramenů, současně však také pochopení způsobů tematizace a reflexe židovství a Židů na straně majoritní společnosti. Obsahově je program zaměřen na středoevropský region a jeho vazby s evropským Západem. Absolvent dále získá vhled do kořenů problematiky Blízkého východu a základů Izraelských studií.

Absolvent se uplatní v nejširším spektru kulturních a vzdělávacích institucí (nakladatelství, knihovny, muzea), v médiích a publicistice, v diplomatických službách apod. Ve všech těchto sférách občanské společnosti došlo v důsledku známých historických událostí 20. století k téměř půlstoletí trvajícímu potlačování nebo přímo plánovitému zkreslování vědomí o přítomnosti židovské kultury ve středoevropském prostoru a její studium bylo prakticky nemožné. Absolvent oboru židovská studia bude profesionálně připraven stát se šiřitelem znalostí o židovské kultuře a existenci a charakteru vzájemných vztahů mezi Židy a jejich českými a středoevropskými sousedy.

Obor židovská studia si současně klade za cíl připravovat studenty k vědecké práci, zejména k doktorskému studiu, například na oborech Dějiny české literatury a teorie literatury, Germánské jazyky a literatury, Obecná a srovnávací literatura – komparatistika, Historie – obecné dějiny nebo Moderní hospodářské a sociální dějiny. Ve všech těchto oborech jsou projekty související s přítomností židovské menšiny v českých zemích dosud spíše výjimkou a jejich počet neodpovídá významu, který současné akademické bádání připisuje významu menšinových kultur. Obor židovská studia zdůrazňuje význam poznání židovské kultury i způsobů její reflexe, a bude tak podněcovat studenty k další badatelské práci na souvisejících tématech.

Obor je realizován formou bloku základních povinných předmětů a následně skupin předmětů povinně-volitelných, což umožňuje konkrétní realizace obměňovat a pokrýt širší spektrum témat, než pokud by bylo studium realizováno jen formou povinných předmětů. K tomuto rozhodnutí přispívá i skutečnost, že vnitřní flexibilita programu umožní lépe reagovat na aktuální diskuse v oboru. Student si navíc může z širší nabídky zvolit předměty, které nejlépe vyhovují jeho zaměření.

Jakožto dvouobor vychází židovská studia vstříc těm uchazečům o studium, kteří jsou již z bakalářského studia pevně zakotveni v oborech, jejichž předmět má své přesahy do židovských studií a chtějí se „židovskému“ aspektu vážněji věnovat, aniž by se vzdali možnosti pokračovat ve svém původním oboru. Jedná se o obory česká literatura a literární věda, germanistika, hebraistika, religionistika, filosofie a středoevropská studia. Ve všech těchto oborech, jež mají na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy své pevné místo, existuje průnik s židovskými studii: témata jako „německá židovská literatura“, „Židé a židovství v české literatuře“, „reflexe šoa ve středoevropských kulturách“, „moderní židovské myšlení“ mohou být smysluplně studována právě v kombinacích s židovskými studii, která studentovi poskytují nejen specializační kursy k daným tématům, ale navíc obecnější předměty z oboru židovských studií, jejichž prostřednictvím získá student nutný obecný kontext židovských dějin, kultury a náboženství.

Sdílet:

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com